Book

History of Iran's Seafaring and Navy; Vol 3

دریانوردی و نیروی دریایی ایران در گذر تاریخ؛ جلد ۳: سقوط صفویه، حکومت افغان، افشاریه، زندیه تا پایان قاجاریه

Daryānavardī va nīrū-yi daryāyī-i Īrān dar guz̲ar-i tārīkh; Jild-i 3: Suqūṭ-i Ṣafavīyah, Ḥukūmat-i Afghān, Afshārīyah, Zandīyah tā pāyān-i Qājārīyah

From £23.00


We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.