Book

خیانت زناشویی در فیلم‌های سینمای ایران: بررسی نشانه‌شناختی-جامعه‌شناختی، درون‌مایه‌ی خیانت زناشویی در فیلم‌های چهارشنبه‌سوری، سعادت‌آباد، زندگی خصوصی و برف روی کاج‌ها

Khiyānat-i zanāshūyī dar fīlmʹhā-yi sīnimā-yi Īrān: Barʹrasī-i nishānahʹshinākhtī-jāmiʻahʹshinākhtī, darūnmāyah-i khiyānat-i zanāshūyī dar fīlmʹhā-yi chahārshanbah’sūrī, Saʻādat’ābād, Zindagī-i khuṣūṣī va Barf rū-yi kājʹhā

From £6.50


We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.