Book

سه سفرنامه: رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تنررو، میگله ممبره (از زمان سلطان سنجر و اوایل صفویه) با دو شرح درباره‌ی سفرنامه‌های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیایی

Sih safarnāmah: Rābī Binyāmīn Tuṭaylī, Āntūnīyū Tinrirū va Mīgil Mambarah (Az zamān-i Sulṭān Sanjir va avāyil-i Ṣafavīyah) bā du sharḥ darbārah-yi safarnāmahʹhā-yi Ispāniyulī, Purtighālī va Ītāliyāyī

From £13.25


We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.