تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران (حاج امین‌الضرب)؛ ۲ جلدی

View

بازرگانی و اصناف پیشه‌ور در عهد صفوی

View

حکمرانی خوب و خط مشی‌گذاری عمومی: مدل پارادایمی نظارت بر تجارت فرامرزی

£32.00
View

فرهنگ جامع علمی، فناوری و بازرگانی شادمهر؛ فارسی-انگلیسی؛ ۳ جلدی

£99.00
View

اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟

£39.00
View

استارتاپ به سبک ایرانی

£18.00
View

مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن به ضمیمه جداول تعرفه های گمرکی براساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا ۱۳۹۵

£59.00
View

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.