شرح حق: تاریخ شفاهی حقوق ایران؛ جلد ۱

View

تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در ایران

View

حقوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد سوم

View

فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری (انگلیسی-فارسی) به انضمام سرنام‌های حقوق کیفری

View

فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوق کیفری (فارسی-انگلیسی) به انضمام فرازهای حقوقی (فارسی، انگلیسی و لاتین)

View

کار کودک در ایران

View

گره: ازدواج زودهنگام در ایران

View

تاریخ شفاهی وکالت در ایران

View

مجموعه‌ تنقیح شده‌ی قوانین و مقررات حقوقی-کاربردی (۵ جلدی)

View

تاریخ تحولات حقوق کیفری در عصر قاجار

View

حقوق جنایی عصر قاجار در قانون‌نامه کنت

View

چالش‌های ارزهای دیجیتال در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران

View

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.