طلای سیاه در مس داستان: درآمدی بر بازتاب نفت و غرب در ادبیات داستانی و خاطرات ایرانیان

£17.00
View

اطلس ملی نقشه‌های پتانسیل مواد معدنی ایران (براساس تیپ‌های کانساری)

£149.00
View

واژگان مهندسی معدن؛ فارسی-انگلیسی، انگلیسی-فارسی

£25.00
View
Out of stock
Out of stock

اطلس ملی فولاد ایران

£89.00
View

فرهنگ معدن انگلیسی-فارسی

£25.00
View

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.