اسناد و مراسلات جاغوری (غزنی-افغانستان)

View

اسناد سرچشمه و مزرعه‌ی شیرآباد؛ آران-ایران (۱۲۳۱ الی ۱۳۵۶ ه.ق)

View

اسناد مزرعه‌ی طلق‌آباد (آران-ایران)

View

اسناد قنات معین‌آباد از مزارع تابعه‌ی نوش‌آباد کاشان

View

اسناد وقف‌‌نامه‌های خوانسار و فریدون؛ موجود در مدرسه علمیه حضرت ولی عصر خوانسار مشهور به مهدیه (خوانسار و فریدون-ایران)

View

اسناد موقوفات قائن (خراسان-ایران)

View

اسناد استشهادیه‌های خوانسار موجود در مدرسه علمیه حضرت ولی عصر خوانسار مشهور به مهدیه (خوانسار-ایران)

View

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه مظهرالعلوم (بنارس-هند)

View

استشهادیه‌ها و استفتاءات شرعی درباره‌ی موقوفات مرزعه‌ی خرم‌آباد آران (و چند مزرعه و دکان از موقوفات مسجد قاضی)

View

اسناد وقف‌نامه‌ها و حبس‌نامه‌ها (مرزعه‌ی خرم‌آباد آران-کاشان)

View

اسناد مصالحه‌نامه‌های شرعی مرزعه‌ی خرم‌آباد آران (آران-کاشان)

View

اسناد قنات مزرعه احمدآباد (آران-کاشان)

View

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.