تأملی بر ارتباطات علم و تجربه‌ی ایران

View

از گذشته‌ای نه چندان دور: خاطرات سردبیر سابق روزنامه‌ی کیهان

View

بلوچستان در عصر پهلوی اول؛ گزیدۀ جراید و مطبوعات: روزنامۀ ایران، حبل المتین کلکته، اطلاعات و ...

£45.00
View

بلوچستان در عصر قاجار

£45.00
View

قصه روزنامجات عهد بوق

£16.00
View

حبل‌المتین و ترقی ایران: نگاهی انتقادی به راهکارهای روزنامه‌ی حبل‌المتین کلکته

£37.00
View

بازخوانی تجدد و مدرنیته در مطبوعات ایران دوره قاجار

£32.00
View

آسیای میانه: تحول سیاسی-فرهنگی و روزنامه‌نگاری به زبان فارسی ۱۳۲۰-۱۲۸۹ خورشیدی

£26.00
View

روزنامه‌ی ملکان: شیوه‌ی حکمرانی از نگاه خواجه نظام‌الملک طوسی

£13.00
View

اخبار خراسان در مطبوعات دوره‌ی قاجار؛ جلد هشتم (ادامه‌ی روزگار احمد شاه)

£44.00
View

اخبار خراسان در مطبوعات دوره‌ی قاجار؛ جلد هفتم (ادامه‌ی روزگار احمد شاه)

£44.00
View

تاریخچه‌ی تحلیلی روزنامه‌نگاری فارسی در کشورهای عرب‌زبان و اقلیم کردستان (روزنامه، مجله، برنامه رادیویی)

£17.00
View

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.