پژوهشی در نسخه‌های خطی فارسی در کتابخانه‌های استانبول

View

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه مظهرالعلوم (بنارس-هند)

View

موسوعة الثقافة العراقیة فی الوثائق الایرانیة (۲ جلدی)

View

قرآن‌های دوره‌ی تیموری: درآمدی بر نظام بصری حاکم بر نسخ خطی ایرانی

£14.00
View

کتابشناسی دستنوشت‌های نجوم و علوم وابسته (موجود در کتابخانه‌های ایران و برخی کشورهای جهان)

£245.00
View

کتابشناسی دستنوشت‌های ریاضیات و علوم وابسته در دوره اسلامی (موجود در کتابخانه‌های ایران و برخی کشورهای جهان)

£199.00
View

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.