پیشگامان نمایش در ایران

View

تئاتر در ایران: از کودتا تا انقلاب

£32.00
View

تاریخ تئاتر اصفهان: با نگاهی به زندگی رضا ارحام صدر

£44.00
View

مفهوم تعزیه از نگاه بهرام بیضایی

£29.00
View

بهرام بیضایی: زبان، هویت و قدرت

£29.00
View

پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران، از پیشامشروطه تا ۱۳۲۲ با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی

£26.00
View

نمایشگران پرده‌نشین: اجراهای اعتراضی زنان قاجار

£10.00
View

کتاب موج نو یا سینمای ایران چگونه دگرگون شد

£15.00
View

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۱الف: جریان طلیعه‌ی نمایشنامه‌نویسی در ایران (از آغاز تا پایان سلطنت محمدعلی‌شاه‌ قاجار)

£32.00
View

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۲: نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی عثمانی در عصر قاجار (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و کمدی محمد چلبی

£19.00
View

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۳: نهضت آشنایی با پیر کورنی در عصر قاجار (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و تراژدی حکایت ردگون «خواهر پادشاه پارت»

£16.00
View

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۵: تاریخچه‌ی آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی یونان باستان (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و مجلس الکتر از تماشاخانه‌ی سوفوکل

£18.00
View

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.